Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Verzekeringsagent:

SMA Belgium bvba, verzekeringsagent ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 115870 A, met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 143 – 1050 Brussel.
RPR Brussel – 0666.413.457 (ondernemingsnummer)
Telefoon: + 32 (0)2 709 89 00
Intracommunautair btw-nummer: 0666.413.457
E-mail : contact@smabtp.be

Controleautoriteit:

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).

Verzekeraar:

SMA SA, naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht, Franse onderneming onderworpen aan het Franse wetboek van verzekeringen,
RCS PARIS 332 789 296
8 rue Louis Armand - 75015 Paris - France

Gebruiksvoorwaarden van de website www.smabtp.be

Algemene presentatie van de site:

De site www.smabtp.be is een presentatiesite die zich tot doel stelt om informatie te verstrekken over SMA Belgium.
Het gebruik van deze site houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Bovendien behoudt SMA Belgium zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen.
De informatie op deze site wordt louter als aanwijzing gegeven en is van algemene aard. Er wordt geenszins beweerd dat deze informatie volledig is. SMA Belgium spant zich in om zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken en behoudt zich het recht voor om deze informatie op ieder ogenblik te wijzigen.
De producten en diensten die op de site worden voorgesteld zijn bestemd om te worden aangeboden en gebruikt volgens de geldende contractuele en tariefvoorwaarden die beschikbaar zijn bij SMA Belgium.Hoewel de content regelmatig wordt bijgewerkt, kan SMA Belgium niet aansprakelijk worden gesteld.

Hoewel de content regelmatig wordt bijgewerkt, kan SMA Belgium niet aansprakelijk worden gesteld

 • voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of vergetelheid in de informatie beschikbaar op de site www.smabtp.be;
 • voor elke schade die kan voortvloeien uit de credits die aan deze informatie zijn verleend, uit het gebruik ervan of uit het gebruik van een product waarnaar wordt verwezen;
 • en, meer in het algemeen, voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en de gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van gelijk welke persoon tot deze site, door het gebruik van de site of door het gebruik van andere sites die eraan gelinkt zijn.

 

Realisatie:

De website www.smabtp.be werd gerealiseerd door SMABTP, vennootschap van de Groep SMABTP / in samenwerking met WISEN, 19 rue Martel - 75010 Paris - France
Fotocredits: Fotolia

Hosting:

De site wordt gehost door SMABTP, verzekeringsonderneming met variabele bijdragen, Franse onderneming onderworpen aan het Franse wetboek van verzekeringen.
RCS Paris 775 684 764
8 rue Louis Armand - 75015 Paris - France
Tel : + 33 (0)1 40 59 70 00

Intellectuele eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud of vorm van de website www.smabtp.be zijn voorbehouden. Behoudens andersluidende bepaling zijn alle gegevens en documenten op de site, evenals alle gecreëerde elementen, beschermd door auteursrechten. Ze zijn eigendom van de vennootschappen van de Groep SMABTP of deze laatsten hebben de nodige rechten verworven om ze te kunnen gebruiken.

Elke reproductie en elk gebruik van de inhoud van de site voor andere doeleinden dan individuele en private raadpleging is verboden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van SMABTP.

Behoudens andersluidende bepaling zijn de sociale benamingen, de logo's, de producten en merken die op deze website worden vernoemd eigendom van de vennootschappen van de Groep SMABTP. Ze mogen niet worden gebruikt zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van deze vennootschappen. Bij niet-naleving van deze bepalingen kan de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder worden ingeroepen.

Hyperlinks:

SMA Belgium en de vennootschappen van de Groep SMA kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waarnaar ze links aanbieden. De eventuele links worden de gebruikers van de website www.smabtp.be enkel aangeboden bij wijze van dienstverlening.

De beslissing om deze links te activeren berust uitsluitend bij de gebruikers van de website www.groupe-sma.be.

Elke eenvoudige en/of diepe link of "framing" naar de site www.smabtp.be is strikt verboden. Bijgevolg mag geen enkel element van een pagina van deze site noch geheel noch gedeeltelijk worden verspreid, overgemaakt of ingevoegd in een andere website, noch worden gebruikt om afgeleide producten te creëren, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van SMA Belgium.

Toepasbare wet en bevoegdheid

Onverminderd de toepassing van de dwingende reglementeringen of van openbare orde, zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden onderworpen aan het Franse recht.
Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen die zouden kunnen ontstaan door toedoen van deze website.

Gebruik van cookies

Een cookie is een tekstbestand dat tijdens de raadpleging van een website wordt gelezen en opgeslagen en waarin bepaalde gegevens worden bewaard.
Overeenkomstig artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, moet de bezoeker door de website worden geïnformeerd over het gebruik van cookies.

De website www.smabtp.be gebruikt:

 • technische cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site: zonder deze cookies zou u niet op de site kunnen surfen, noch bepaalde functionaliteiten kunnen gebruiken;
 • functionele cookies waarin uw navigatievoorkeuren tijdelijk worden bewaard om het navigeren te vergemakkelijken;
 • prestatiecookies waardoor wij de navigatie en bezoek van de site kunnen analyseren.

 

Uw webbrowser aanvaardt de cookies ambtshalve. Via de instellingen kunt u zien of de cookies aanwezig zijn. U kunt zich tegen de registratie van cookies verzetten volgens de hierna volgende procedure:

In Microsoft Internet Explorer

 1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties";
 2. klik op het tabblad "Beveiliging";
 3. selecteer het gewenste niveau met behulp van de cursor.

In Mozilla Firefox

 1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Opties";
 2. klik op het tabblad "Privacy ";
 3. selecteer in de afrollijst "Bewaarregels" het gewenste niveau.

In Google Chrome

 1. klik op het icoon dat het instellingenmenu weergeeft;
 2. klik op "Opties";
 3. selecteer in de zone "Geschiedenis", "Inhoudsparameters";
 4. kies het gewenste niveau.

In Safari 1. Klik in het menu "Safari";

 1. klik op "Voorkeuren";
 2. selecteer het gewenste niveau in het tabblad "Beveiliging".

In Opera 9.0 en +

 1. klik op het menu "Bestand";
 2. klik op "Voorkeuren";
 3. Privacy.

Formaliteiten voor de aangifte bij de Privacycommissie:

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, is SMA Belgium bvba, met maatschappelijke zetel in de Louizalaan 143 – 1050 Brussel, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacywet:

De persoonsgegevens die u meedeelt op de website www.groupe-sma.be kunnen door SMA Belgium worden verwerkt voor het beheer van het klantenbestand, overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992.

Deze persoonsgegevens kunnen door SMA Belgium worden verwerkt in tools die samen met SMABTP worden gebruikt voor het beheer van het klantenbestand, vooral voor het beheer en de bijwerking van de identificatiegegevens.

Overeenkomstig de bepalingen van deze wet, hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen.

Om dit recht uit te oefenen wendt u zich tot SMA Belgium bvba, Louizalaan 143 – 1050 Brussel, op het telefoonnummer: + 32 (0)2 709 89 00 of stuurt u een e-mail samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar de webmaster (webmestre@smabtp.fr).

Voor alle opmerkingen, suggesties of informatie over deze site, kunt u eveneens terecht bij de webmaster van SMABTP (webmestre@smabtp.fr).
Bijkomende informatie vindt u ook in het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres: Persstraat 35, 1000 Brussel of op de website https://www.privacycommission.be/fr.